สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
รายงานการดำเนินงานของ วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)
ประกาศวิทยาลัยที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรสาขาต่างๆ
ประกาศวิทยาลัยที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่องการรับสมัครผู้รั้งตำแหน่งประธานในคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพชำนาญการแห่งประเทศไทย-ใบสมัคร
ประกาศวิทยาลัยที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานในคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพชำนาญการแห่งประเทศไทย
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๔๔/๒๕๕๙ เรื่องการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศเรื่องเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการในการประกอบวิชาชีพ สาขาต่างๆ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี วสพท. และพิธีมอบอนุมัติบัตรฯ
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (อว.สพ.)สาขาต่างๆ 2558
บทความวิทยาลัยการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1
ภาพกิจกรรมประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย