สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศวสพท.ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขออนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศวสพท.ที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขออนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศวสพท.ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขออนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๗ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศวสพท.ที่ ๘ / ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศวสพท.ที่ ๗ / ๒๕๖๓ เรื่อง เปลี่ยนสถานที่สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศวสพท.ที่ ๖ / ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกกำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ฯ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศวสพท.ที่ ๕ / ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ฯ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศวสพท. ที่ ๔ / ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ฯสาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓