สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศวสพท. ที่ ๔ /๒๕๖๔ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)
ประกาศวสพท.ที่ ๓ /๒๕๖๔ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
คำสั่งวสพท. ที่ ๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
ประกาศวสพท. ที่ ๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง จำนวนผู้ฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๕ / ๒๕๖๓ เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๔ / ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดการดำเนินการขออนุมัติและการรับรองวิทยฐานะเป็นสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง การเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการตรวจประเมินสถาบันที่ขอเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๑ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓