สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวสพท. ที่ ๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ
แบบฟอร์ม Template Logbook สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธ์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕ / ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางพิจารณาสถาบันหรือหน่วยงานเพื่อให้สัตวแพทยสภารับรองในการมีประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ เพื่อการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศวสพท. ที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการรับสมัครผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพฯ
ขอเชิญลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ
ประกาศวสพท. ที่ ๔ /๒๕๖๔ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (เพิ่มเติม)
ประกาศวสพท.ที่ ๓ /๒๕๖๔ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
คำสั่งวสพท. ที่ ๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
ประกาศวสพท. ที่ ๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง จำนวนผู้ฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ