สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
แสดง # 
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดการดำเนินการขออนุมัติและการรับรองวิทยฐานะเป็นสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพการสัตวแพทย์
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวอย่างใบอนุมัติภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมการสอบเพื่ออนุมัติบัติแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี 2560
ใบคำขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ภาษาอังกฤษ
รายงานการดำเนินงานของ วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย (มกราคม - เมษายน ๒๕๖๐)
รายงานการดำเนินงานของ วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙ (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)
ประกาศวิทยาลัยที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรสาขาต่างๆ
ประกาศวิทยาลัยที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่องการรับสมัครผู้รั้งตำแหน่งประธานในคณะผู้บริหารวิทยาลัยวิชาชีพชำนาญการแห่งประเทศไทย-ใบสมัคร