สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๗ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศวสพทที่ ๘ / ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศวสพท.ที่ ๗ / ๒๕๖๓ เรื่อง เปลี่ยนสถานที่สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศวสพท.ที่ ๖ / ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเลิกกำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ฯ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศวสพท.ที่ ๕ / ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ฯ สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศวสพท. ที่ ๔ / ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ฯสาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศวสพท.ที่ ๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางกำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ฯ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดการสอบและเกณฑ์การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๓