สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
แสดง # 
เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขออนุมัติบัตร สาขาต่างๆ
คำขอสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร ประจำปี 2561
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 18/2560 เรื่องการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. 2561
เสวนา: อว. วว. เทียบเท่า ป.เอก หรือไม่? ไขทุกข้อข้องใจ
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๗ / ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดการดำเนินการขออนุมัติและการรับรองวิทยฐานะเป็นสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพการสัตวแพทย์
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๖ / ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ตัวอย่างใบอนุมัติภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมการสอบเพื่ออนุมัติบัติแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี 2560
ใบคำขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ภาษาอังกฤษ