สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศเลื่อนการสอบประเมินฯ ประจำปี 2563
ประกาศศ.ป.สพ. ที่ 2/2563 เรื่อง เลื่อนกระบวนการจัดสอบประเมินฯ ประจำปี 2563
ช่องทางการชำระเงินค่าสมัครสอบ
แผนที่สนามสอบประเมินฯ
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ “สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ”
คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับปรับปรุงคำอธิบายเกณฑ์ พ.ศ.2559)
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีการกระทำทุจริตในการสอบประเมินฯ
ประชาสัมพันธ์การปรับค่าน้ำหนักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ - มีผลตั้งแต่การสอบ ครั้งที่ 1/2560 เป็นต้นไป
สิ่งพึงรู้เกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ฯ