สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศศ.ป.สพ.ที่ 5/2564 เรื่อง เกณฑ์การผ่านในการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 4/2564 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2564
ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 3/2564 เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างจัดทำระบบจัดการคลังข้อสอบและจัดการสอบแบบ Computer-based
ขั้นตอนการสมัครสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี 2564
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 6/2563 เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2564
เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ"ออกข้อสอบอย่างไรให้ได้มาตรฐาน" ครั้งที่ 44
ประกาศศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำระบบจัดการคลังข้อสอบและจัดการสอบแบบ Computer-based
ประชาสัมพันธ์ ศ.ป.สพ.“สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ”
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 5/2563 เรื่อง มาตรการเฉพาะกิจสำหรับการจัดสอบประเมินฯ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 28/2563 เรื่อง รับสมัครผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์