สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2563 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2563
ประกาศศ.ป.สพ. ที่ 3/2562 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ ปี 2563
ขั้นตอนการสมัครสอบประเมินความรู้ฯ ประจำปี 2563
ช่องทางการชำระเงินค่าสมัครสอบ
แผนที่สนามสอบประเมินฯ
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ “สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ”
คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับปรับปรุงคำอธิบายเกณฑ์ พ.ศ.2559)
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีการกระทำทุจริตในการสอบประเมินฯ
ประชาสัมพันธ์การปรับค่าน้ำหนักเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ - มีผลตั้งแต่การสอบ ครั้งที่ 1/2560 เป็นต้นไป