สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ขั้นตอนการยื่นขอจัดกิจกรรมของสถาบันหลักและสถาบันสมทบผ่านระบบสมาชิกสัตวแพทยสภา
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียน E-Learning 2560
ศ.ศ.สพ.ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นผจก.
เปิดลงทะเบียนรายวิชา E-Learning 2560
ขยายระยะเวลาการทำแบบทดสอบออนไลน์ e-Learning 2559
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๑ / ๒๕๕๙ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างงานพัฒนาระบบลงทะเบียนหน่วยกิตของสมาชิกสัตวแพทยสภาฯ
คำสั่งสัตวแพทยสภา ที่ ๑๗ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
กำหนดการลงทะเบียนแบบลงทะเบียนรายวิชา e-Learning 2559
วิธีเข้าใช้งานระบบ e-Learning