สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
การประชุมวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์ มทม. ครั้งที่ 11
หนังสือเรื่อง "หลักการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์เลี้ยง" จัดพิมพ์โดย สัตวแพทยสภา
แจ้งช่องทางการชำระเงินของสัตวแพทยสภา
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด และเรื่องแก้ไขความคลาดเคลื่อน
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
World beef's slow growth and rapid transformation
It's not just African Swine Fever! How ten years of setbacks derailed China's feed and livestock boom
เชิญชวนประชาชนพาสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวมาทำหมัน
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 13 เรื่อง "ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว Ep.3"
Release for public review: Guidelines for quantitative biodiversity assessments in the livestock sector - Environmental performance of feed additives in livestock supply chains