สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
กำหนดการรับสมัครผู้สอบเพื่ออนุมัติบัตรประจำปี พ.ศ. 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 17 เรื่อง Updates on Small Animal Emergency Medicine: How to Succeed in critical hours”
Carryover in feed and transfer from feed to food of unavoidable and unintended residues of approved veterinary drugs - Report of the Joint FAO/WHO expert meeting – 8–10 January 2019, FAO headquarters, Rome, Italy
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง การปฏิบัติงานในวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 16 เรื่อง How to help Diabetic dogs and cats live longer
The International Cooperation for Convergence of Technical Requirements for the Assessment of Feed Ingredients (ICCF)...
เรื่อง: Save the date: CFS 46 Side Event "Antimicrobial resistance: Everyone's concern, from farm to forks" - 17 October 2019, 18 hours, Iran Room
WSAVA Bulletin October 2nd, 2019
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่15 เรื่อง Diagnostic Imaging Techniques in Veterinary Practice
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562