สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2562
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดท่าเข้าและท่าออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และแบบใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2562
WSAVA Clinical Resources and News Update - June 10th, 2019
The rain and the damage done: Estimating the impact of America's flood-drenched corn fields
ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.การสัตวแพทย์ฯ
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งออกสุกรไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ.2562
Bullish corn, a Latin bumper crop and short funds? Behold the state of world corn markets
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑