สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2562
ความเห็นของภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพต่อร่างระเบียบกระทรวง และร่างข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน
Invitation - 13th International Feed Regulators Meeting (IFRM), 27-28 January 2020, Atlanta, USA
China, global pork supply disrupted by continual swine fever outbreak
ขอเชิญชวนร่วมงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562
WSAVA Bulletin May 2019: Dr René Carlson, Mission Rabies and Assessment of perioperative pain
ขอเชิญสัตวแพทย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 11 ของ ศ.ศ.ศพ. เรื่อง "African Swine Fever จากเรื่องเล่าในLINE..สู่เรื่องจริงวันนี้"
SpoutINFO Newsletter
Worst case scenario materializes for China's ASF-plagued swine sector
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง ขยายเวลาสอบราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสัมมนาชั้น ๑ อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา