สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๐ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ประเมินฯ
ขอรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพิ่มเติม
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๖ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา
แจ้งช่องทางการชำระเงินของสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๕ / ๒๕๖๓ เรื่อง เลื่อนกำหนดการยื่นซองสอบราคาจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์นำเสนอเกี่ยวกับสัตวแพทยสภา (TOR) การจ้างผลิตวีดีทัศน์ VIDEO PRESENTATION
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้านฯ
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๔ / ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ในตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์