สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
แจ้งมาตรการกำกับดูแลถุงมือสำหรับการศัลยกรรมชนิดมีแป้ง
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สัตวแพทยสภา
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 21 ของศ.ศ.สพ.เรื่อง Updates on Canine and Feline Dermatology 2020
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ในตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์ประเมินฯ
แจ้งเตือนเฝ้าระวังการเรียกเก็บคืนโดยสมัครใจ ผลิตภัณฑ์วัคซีน POULVAC SE เลขทะเบียน 2F 46/56 (ฺB) รุ่นการผลิต 352309A
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และแบบใบรับรอง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะที่ต้องตรวจรับรองแหล่งผลิด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๙ / ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๘ / ๒๕๖๓ เรื่อง วันหยุดตามประเพณี ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๗ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓