สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
แสดง # 
เปิดลงทะเบียนรายวิชา E-Learning 2560
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๔๔/๒๕๕๙ เรื่องการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๒ / ๒๕๕๙ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๑ / ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑
“สัตวแพทยสภาได้รับมอบเงินทุนการศึกษาสำหรับนิสิต-นักศึกษาสัตวแพทย์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๙ / ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา
ขอเชิญเข้าร่วมงานบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจใน พรบ พลังงานนิวเคลียร์ ฯ ๒๕๕๙
ขอเชิญสมาชิกสัตวแพทยสภาทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาภาคพิเศษด้านการต่างประเทศ สัตวแพทยสภา ในเรื่อง “โอกาสสัตวแพทย์ไทยในต่างประเทศ”
ภาพบรรยากาศโครงการ เสวนาระดมความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.....
ขอเรียนเชิญสมาชิกร่วมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภา ประจำปี 2559