สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกแมวตามพ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
จดหมายแจ้งเวียนคำสั่ง จำนวน 3 คำสั่ง จากกระทรวงเกษตรฯ เรื่องมอบอำนาจฯ
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 59/2563 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี 2561-2564 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 58/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการเทคนิคทั่วไป
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 57/2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 7/2563 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2563
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและรับเลือกตั้งคณะกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปีพ.ศ. ๒๕๖๔ –๒๕๖๗
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสัตวแพทยสภาเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี ๒๕๖๔-๒๕๖๗
VDO การเสวนา เรื่อง ทำอย่างไรให้ประเทศไทยไร้หมอเถื่อนและยาสัตว์ผิดกฎหมาย (ช่วงที่2)