สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๓ /๒๕๖๒ เรื่อง การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอน ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของต่างประเทศ
America's beef boom peak at a murky trade cross-roads
A One Man Show: The Western Hemisphere's disparity-ridden, American dominated dairy farming
ข้อแนะนำการลงทะเบียนเข้าร่วม งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สัตวแพทยสภา
China becomes the world's top shrimp buyer but its output remains a mystery
FAO Livestock Technical Network Newsletter - Focus on: animal feed
WSAVA Clinical Resources and News Update - July 8th, 2019
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกกาสครบรอบ 20 ปีสภาวิศวกร
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
แบบรับฟังความคิดเห็นร่าง กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ....