สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
บันทึกความร่วมมือ โครงการ Life Begins with GHB ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ สัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๒ / ๒๕๖๒ เรื่อง วันหยุดตามประเพณี ประจำปี ๒๕๖๓
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๔๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง เรื่อง การฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ :หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สุกร
รายชื่อสมาชิกที่หมดอายุเดือน กุมภาพันธ์ 63
ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ที่ ๓๙ / ๒๕๖๒ เรื่อง หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๔๐/๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง วันหยุดตามประเพณี ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
Survey to profile membership of the FAO Animal Feed and Nutrition Network
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
คำขอสมัครสอบเพื่ออนุมติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี 2563