สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖ / ๒๕๕๙ เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น
กรณีการต่ออายุ
กำหนดฉลากและเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท3
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๗ / ๒๕๕๘ เรื่อง การบันทึกเลขที่ใบอนุญาตในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๑ / ๒๕๕๗ เรื่อง คำจำกัดความของคำว่าอาจารย์
กำหนดค่าธรรมเนียมการพิจารณากิจกรรม กรณียกเลิกการขอหน่วยกิตรายบุคคล
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕
ขอแจ้งเวียนการปรับปรุงกฎระเบียบใหม่สำหรับการเคลื่อนย้ายและการนำสุนัข แมว และเฟอเรท เข้าสู่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๑ / ๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมในการเทียบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่ยังไม่ได้รับการเห็นชอบกับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการเห็นชอบจากสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๐ / ๒๕๕๗ เรื่อง การโฆษณาให้ส่วนลดหรือให้ผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนของสถานพยาบาลสัตว์