สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ขอเชิญเข้าร่วมงานบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจใน พรบ พลังงานนิวเคลียร์ ฯ ๒๕๕๙
ขอเชิญสมาชิกสัตวแพทยสภาทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาภาคพิเศษด้านการต่างประเทศ สัตวแพทยสภา ในเรื่อง “โอกาสสัตวแพทย์ไทยในต่างประเทศ”
ภาพบรรยากาศโครงการ เสวนาระดมความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.....
ขอเรียนเชิญสมาชิกร่วมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภา ประจำปี 2559
กำหนดการเสวนาระดมความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๖ / ๒๕๕๙ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๕ / ๒๕๕๙ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ประชาสัมพันธ์งาน ICVS2016
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๔ / ๒๕๕๙ เรื่อง การไม่รับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๑ / ๒๕๕๙ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างงานพัฒนาระบบลงทะเบียนหน่วยกิตของสมาชิกสัตวแพทยสภาฯ