สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ศ.ศ.สพ.ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเป็นผจก.
WVA Global Conference on Quality Assurance in Veterinary Education 30th August 2017 in Veterinary Education
ประกาศศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔ / ๒๕๖๐ เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้นปี ๒๕๖๐
เปิดลงทะเบียนรายวิชา E-Learning 2560
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๔๔/๒๕๕๙ เรื่องการสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๒ / ๒๕๕๙ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๑ / ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑
“สัตวแพทยสภาได้รับมอบเงินทุนการศึกษาสำหรับนิสิต-นักศึกษาสัตวแพทย์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๙ / ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา