สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2560 (ICVS 2017)
AVSBN 2017’s Gratitude Messages
วันสัตวแพทย์ไทย 4 สิงหาคม
The workshop The Workshop on ASEAN Veterinary Statutory Body Network’s Strategic Plans , 2018-2020, AVSBN 2017
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๑ / ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๐
vdoสัตวแพทยสภาเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
ประชาสัมพันธ์ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามเชิงวิชาการ
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สัตวแพทยสภา ประจำปี 2560 new
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๘ / ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น