สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
โครงการสัญจรเปลี่ยนบัตรประจำตัวสมาชิกสัตวแพทยสภาระบบ Radio Frequency Identification ในการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบกับกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
ขอให้ตรวจสอบสมาชิกภาพเพื่อสิทธิในการเลือกตั้ง
คำขอสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร ประจำปี 2561
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 18/2560 เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. 2561
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสัตวแพทยสภาเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระ ๒๕๖๑-๒๕๖๔
เสวนา: อว. วว. เทียบเท่า ป.เอก หรือไม่? ไขทุกข้อข้องใจ
Session งานสัตวแพทยสภา ในงาน ICVS 2017
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๕ / ๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2560 (ICVS 2017)
AVSBN 2017’s Gratitude Messages