สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเเห็น
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๔ / ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๖ / ๒๕๕๙ เรื่อง ขอขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๑ / ๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๙ / ๒๕๕๙ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖ / ๒๕๕๙ เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น
กรณีการต่ออายุ
กำหนดฉลากและเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท3
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๗ / ๒๕๕๘ เรื่อง การบันทึกเลขที่ใบอนุญาตในทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๑ / ๒๕๕๗ เรื่อง คำจำกัดความของคำว่าอาจารย์