สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
Report on AVSBN 2017
เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขออนุมัติบัตร สาขาต่างๆ
ประชาสัมพันธ์"ข้อมูลประกอบการรับฟังความเห็น พรบ.นิวเคลียร์เพื่อสันติ"
จดหมายข่าว 2017 VET CU TOWARD ASEAN 2017. Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University and Veterinary Council of Thailand hosting the Workshop on ASWAN Veterinary Statutory Network's Strategic Plan 2018-2020 (AVSBN 2017)
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
Season’s Greetings 2018 from ASEAN VSB Network
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0
ประชาสัมพันธ์คู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ.2560
เปิดชำระค่าธรรมเนียมต่างๆได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป
รายชื่อสมาชิกสัตวแพทยสภาผู้ทีสิทธิเลือกตั้งและรับเลือกตั้ง