สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
บัตรเลือกตั้งที่ถูกตีคืนจากไปรษณีย์ จึงขอให้สมาชิกผู้มีรายชื่อแนบท้ายนี้ จำนวน ๑๔๔ คน ให้ตรวจสอบและติดต่อขอรับเอกสารแนะนำตัว แนะนำวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง และบัตรเลือก ครั้งที่ 3
บัตรเลือกตั้งที่ถูกตีคืนจากไปรษณีย์ จึงขอให้สมาชิกผู้มีรายชื่อแนบท้ายนี้ จำนวน ๑๔๔ คน ให้ตรวจสอบและติดต่อขอรับเอกสารแนะนำตัว แนะนำวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง และบัตรเลือก ครั้งที่ 2
บัตรเลือกตั้งที่ถูกตีคืนจากไปรษณีย์ จึงขอให้สมาชิกผู้มีรายชื่อแนบท้ายนี้ จำนวน ๑๔๔ คน ให้ตรวจสอบและติดต่อขอรับเอกสารแนะนำตัว แนะนำวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง และบัตรเลือก
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกเเละการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง การดำเนินการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 15(3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.2556
ศูนย์การศึกษาฯออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ วันที่ 7-8 ก.พ. 61
E-Learning 2561 (เริ่มเปิดลงทะเบียนแล้ว)
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 23/2560 เรื่อง การมอบทุนการศึกษา MERCK ANIMAL HEATH / VETERINARY COUNCIL OF THAILAND VETERINARY STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM
เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2560
แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ.2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 21 (2) มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 87 (3) และมาตรา 97 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 พ.ศ.2560