สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๘ / ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทยที่ 2/2561 เรื่องกำหนดการสอบเพื่ออนุมัติบัตรฯ
VDO งานสัมมนาวิชาการ “สานความร่วมมือในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”
ขอเชิญชวนร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “สานความร่วมมือในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา ที่ ๒ / ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา
การเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ของสัตวแพทยสภาปากีสถาน Pakistan Veterinary Medical Council (PVMC) ณ สัตวแพทยสภา
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓ / ๒๕๖๑ เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้นปี ๒๕๖๑
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง