สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
แนะนำข้อมูลการกรอกระบบโปรแกรมแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๗ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ )
"Officially" an Exporter? Flat output, rapid import growth and China's changing role in the world seafood trade
Access a wealth of untapped research in Japan
Aquaculture Business Newsletter, July
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสัตวแพทยสภา “เร่งสปีด ติดอาวุธสัตวแพทย์ไทยในทศวรรษหน้า”
แจ้งเวียน เรื่อง กำหนดให้ย้ายรถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2562
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๕ / ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
WSAVA Clinical Resources and News Update - July 22nd, 2019 \uD83D\uDC07\uD83C\uDF0F