สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
รายชื่อสมาชิกที่หมดอายุเดือน ธันวาคม 2562
รายชื่อสมาชิกที่หมดอายุเดือน พฤศจิกายน 2562
รายชื่อสมาชิกที่หมดอายุเดือน ตุลาคม 2562
เรื่อง: Save the date: CFS 46 Side Event "Antimicrobial resistance: Everyone's concern, from farm to forks" - 17 October 2019, 18 hours, Iran Room
WSAVA Bulletin October 2nd, 2019
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่15 เรื่อง Diagnostic Imaging Techniques in Veterinary Practice
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562
เชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางด้านสัตวแพทย์สัตว์ปีก ระดับนานาชาติ งาน WVPAC 2019
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง) กฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตจัดการบริหารพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร หรือใช้ประโยชน์จากสมุนไพร การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต พ.ศ. ....
ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....