สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร
The 3rd Workshop on OIE Twinning Project VCT-AVBC
WVPAC2019 DIGEST And Annual Meeting of Thai Poultry Veterinary Association
ไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคสำคัญในสัตว์
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2563
ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต ขึ้นทะเบียนฯสัตวแพทยสภา และขึั้นตอนอื่นๆ
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๑ / ๒๕๖๓ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์นำเสนอเกี่ยวกับสัตวแพทยสภา (TOR) การจ้างผลิตวีดีทัศน์ VIDEO PRESENTATION
งานประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUVC 2020 Veterinary Conference)
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกสุนัข ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การชันสูตรโรคแคมพิโลแบกเตอร์ในสัตว์ปีก ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑