สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการประกาศตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ...
สัตวแพทยสภาเพิ่มช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน๊ตในประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การทำประชาพิจารณ์ร่าง พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ขอเชิญสัตวแพทย์เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "แนะแนววางแผนครอบครัว สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงพิเศษอย่างปลอดภัย"
Newsletter 24/2561 - บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด เรียกคืนผลิตภัณฑ์ Askina Gel และ Askina Caligitrol Paste
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
The Mandatory Use of Closed Circuit Television in Slaughterhouses (England) Regulations 2018
ขยายเวลาลงทะเบียนรายวิชา E-Learning 2561
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๘ / ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น