สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๔ / ๒๕๖๓ เรื่อง กำหนดการดำเนินการขออนุมัติและการรับรองวิทยฐานะเป็นสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง การเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการตรวจประเมินสถาบันที่ขอเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๑ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๐ / ๒๕๖๓ เรื่อง กิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ประกาศวสพท.ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขออนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศวสพท.ที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่อง เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขออนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศวสพท.ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่อง เกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขออนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่ดีสำหรับคอกแมวตามพ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551
จดหมายแจ้งเวียนคำสั่ง จำนวน 3 คำสั่ง จากกระทรวงเกษตรฯ เรื่องมอบอำนาจฯ