สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ขอเชิญร่วมงาน Euro Tier 2018
Draft Codex Strategic Plan 2020-2025 - Distribution of CL - Request for comments
WSAVA Bulletin-August 2018: Clinical tips, WSAVA One Health Award winners and meet AVEPA
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการตรวจประเมินสถาบันที่ขอเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
5 พันธมิตรด้านปศุสัตว์ผนึกกำลังเพื่อให้สินค้าปศุสัตว์เป็นอาหารปลอดภัย และประกาศเจตนารมณ์ ควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัตวแพทยสภาวิชาการประจำปี 2561
งานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3 เรื่อง "Novel Technique in Semen Preservation"
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๔ / ๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๓ / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการประกาศตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ...