สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
เรื่อง: Reminder Call for Stakeholders DEADLINE 15 November 2018 - Calls for stakeholders and data on carry-over from feed to food of unavoidable and unintended residues of approved veterinary drugs
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ( หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๔ /๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสายงานวิชาชีพ(บริษัทและฟาร์ม/คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์/ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ)
REMINDER: Medicated feed - an overview of regulations in the major animal source food markets of the world - Feed Safety Multi-stakeholder Partnership SEMINAR/WEBINAR SERIES: 5 Nov 2018 // 13:30 - 15:00
The world beef trade takes a breather
FAO Feed Safety Newsletter - Seminar/Webinar invitation October 2018
US beef: Boom times and worrisome trade winds
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย
ขอเชิญเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการจัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนในสุกร ครั้งที่ 2
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๒ / ๒๕๖๑ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร