สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0
ประชาสัมพันธ์คู่มือระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ พ.ศ.2560
เปิดชำระค่าธรรมเนียมต่างๆได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป
รายชื่อสมาชิกสัตวแพทยสภาผู้ทีสิทธิเลือกตั้งและรับเลือกตั้ง
โครงการสัญจรเปลี่ยนบัตรประจำตัวสมาชิกสัตวแพทยสภาระบบ Radio Frequency Identification ในการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ และประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบกับกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
ขอให้ตรวจสอบสมาชิกภาพเพื่อสิทธิในการเลือกตั้ง
คำขอสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร ประจำปี 2561
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 18/2560 เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. 2561
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสัตวแพทยสภาเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระ ๒๕๖๑-๒๕๖๔
เสวนา: อว. วว. เทียบเท่า ป.เอก หรือไม่? ไขทุกข้อข้องใจ