สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒
Russia's broiler boom tapers off, exports become the new frontier
Se amplía la fecha de call for papers para el Congreso Mundial de Veterinaria
เรื่อง: EU pork production, pig slaughterings slightly down in August
เรื่อง: FAO Feed Safety Newsletter - Webinar/Seminar follow-up - November 2018
เรื่อง: FAO Feed Safety - Call for data - November 2018
เรื่อง: WSAVA Bulletin November 2018: Clinical tips, Record-Breaking Attendance for WSAVA World Congress and meet MoSAVA
เรื่อง: Reminder Call for Stakeholders DEADLINE 15 November 2018 - Calls for stakeholders and data on carry-over from feed to food of unavoidable and unintended residues of approved veterinary drugs
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ( หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )