สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหารตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
Be part of the World Veterinary Association Congress - Costa Rica 2019
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย
ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒
Russia's broiler boom tapers off, exports become the new frontier