สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
คู่มือเวชปฏิบัติ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙
กสม. ห่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในหลายมิติ ขอรัฐประกันสิทธิในสุขภาพและการดำรงชีพ – สังคมไม่ตีตราผู้ได้รับผลกระทบ
สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2564
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 25 เรื่อง Rational antibiotic therapy: What works, When, Where, and Why ?
เรียนสมาชิก เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
ประชาสัมพันธ์ ศ.ป.สพ.“สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ”
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2563
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๕ / ๒๕๖๓ เรื่อง การเปิดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔