สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
แสดง # 
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๑ / ๒๕๕๙ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างงานพัฒนาระบบลงทะเบียนหน่วยกิตของสมาชิกสัตวแพทยสภาฯ
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๙ / ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๓ / ๒๕๕๙ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำสั่งสัตวแพทยสภา ที่ ๑๗ / ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๖/๒๕๕๙ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นหัวหน้าสำนักงานสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๑ / ๒๕๕๙ เรื่อง สอบราคาจ้างงานพัฒนาระบบลงทะเบียนหน่วยกิตของสมาชิกสัตวแพทยสภาฯ
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๐ / ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๘ / ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร (เพิ่มเติม)
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๐ / ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเเห็น