สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
แสดง # 
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย
ประกาศคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขฯ
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๗ / ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง การสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๐ / ๒๕๖๑ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒
Russia's broiler boom tapers off, exports become the new frontier
Se amplía la fecha de call for papers para el Congreso Mundial de Veterinaria
เรื่อง: EU pork production, pig slaughterings slightly down in August
เรื่อง: FAO Feed Safety Newsletter - Webinar/Seminar follow-up - November 2018
เรื่อง: FAO Feed Safety - Call for data - November 2018