สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
งานสัมมนาของศ.ศ.สพ.ครั้งที่ 19 เรื่อง Updates on hematopoietic malignancies in dogs and cats
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๙ / ๒๕๖๓ เรื่อง ขอขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ : หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สัตว์ปีก
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๘ / ๒๕๖๓ เรื่อง เลื่อนการฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ :หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สัตว์ปีก
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๗ / ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา MERCK ANIMAL HEALTH / VETERINARY COUNCIL OF THAILAND VETERINARY STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖ / ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร
Life Begins with GHB ปี 2563 ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ สัตวแพทยสภา
ข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ฉบับที่2) พ.ศ.2562
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕ / ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร
งานสัมมนาครั้งที่ 18 เรื่อง RABBIT 101
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔ / ๒๕๖๓ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซด์ของสัตวแพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะที่สอง (TOR)