สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา ที่ ๓/๒๕๖๔ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา
Invitation to the OIE Virtual Regional Awareness Raising Workshop on Veterinary Workforce and VPPs in Asia and the Pacific_Thailand (June-July 2021)
กสม.จัดทำรายงานข้อเสนอแนะกรณีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่เสนอ ศบค.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและเงินฝาก โครงการ Life Begins with GHB พิเศษสำหรับสมาชิกของสัตวแพทยสภา
อนุมัติการเลื่อนจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2564 และเห็นชอบขยายระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองที่จะหมดอายุ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564-มิถุนายน 2564
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๗ / ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา MERCK ANIMAL HEALTH / VETERINARY COUNCIL OF THAILAND VETERINARY STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM
ประกาศคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง ผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง
เรียนสมาชิกสามารถลงรับสิทธิประกันอุบัติเหตุได้ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 64 จนถึงวันที่ 18 มิ.ย. 64
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่จำหน่ายสัตว์เลี้ยง พ.ศ. 2563
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพช้างในปางช้าง พ.ศ. 2563