สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๐ / ๒๕๖๓ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาด้วยวิธีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานสภาวิศวกรงดการให้บริการสมาชิกหน้าเค้าเตอร์
การใช้ประโยชน์จากตำรายาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
การแจ้งและการขออนุญาตให้นักศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๙ / ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19
ประกาศเลื่อนการสอบประเมินฯ ประจำปี 2563
แจ้งสมาชิกงดมาติดต่อที่สำนักงานสัตวแพทยสภา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2563
รายชื่อสมาชิกที่หมดอายุเดือน มิถุนายน 2563
รายชื่อสมาชิกที่หมดอายุเดือน พฤษภาคม 2563
ประกาศเลื่อน งานสัมมนาครั้งที่ 20 เรื่อง "สภาสีฟ้าหม่นของคนอาวุโส"