สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
โครงการ Life Begins with GHB 2565 ของธนาคารธอส. สำหรับสมาชิกสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑ / ๒๕๖๕ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสายงานวิชาชีพ(บริษัทและฟาร์ม/คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์/ภาคราชการและรัฐวิสา
แจ้งเรื่องประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของสมาชิกสัตวแพทยสภา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๕ / ๒๕๖๔ เรื่อง วันหยุดตามประเพณี ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔๗/๒๕๖๔ เรื่อง กิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครการให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและเฉพาะทางสำหรับสัตวแพทย์
โครงการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๓ / ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ (ขยายเวลา)
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดการขออนุมัติและการรับรองวิทยฐานะเป็นสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๖๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง การเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕