สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
แสดง # 
World Veterinarian Congress - Representatives of your country
หนังสือเวียน เรื่องชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกรหรือหมูป่าหรือซากสุกรหรือหมูป่าจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ.2562
หนังสือเวียน เรื่องชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกรหรือหมูป่าหรือซากสุกรหรือหมูป่าจากประเทศเบลเยี่ยม พ.ศ.2562
หนังสือเวียน เรื่องชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกรหรือหมูป่าหรือซากสุกรหรือหมูป่าจากประเทศโปแลนด์ พ.ศ.2562
หนังสือเวียน เรื่องชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกรหรือหมูป่าหรือซากสุกรหรือหมูป่าจากประเทศฮังการี พ.ศ.2562
หนังสือเวียน เรื่องแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการตามบทบัญญัติมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูยแห่ราชอาณาจักรไทย
Painting a new picture of China's beef import binge
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติอาหาร(ฉบับที่ ...) พ.ศ...
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 1 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561