สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
A One Man Show: The Western Hemisphere's disparity-ridden, American dominated dairy farming
ข้อแนะนำการลงทะเบียนเข้าร่วม งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สัตวแพทยสภา
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสัตวแพทยสภา “เร่งสปีด ติดอาวุธสัตวแพทย์ไทยในทศวรรษหน้า”
China becomes the world's top shrimp buyer but its output remains a mystery
FAO Livestock Technical Network Newsletter - Focus on: animal feed
WSAVA Clinical Resources and News Update - July 8th, 2019
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกกาสครบรอบ 20 ปีสภาวิศวกร
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๑ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
แบบรับฟังความคิดเห็นร่าง กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ....
China revives the world poultry trade - but for how long?