สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำสั่งปี2562

 
ประกาศ ปี2563 | ปี2562 ปี2561 ปี2560  ปี2559 | ปี2558 | ปี2557 | ปี2556 | 

 

 

 

 

 

คำสั่งปี2562

   

1/2562 แต่งตั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและกรรมการบริหารศูนย์ประเมิน

 

2/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

 

3/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ

 

4/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล

 

5/2562 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ 1/2562

 

6/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 1/2562

 

7/2562 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 1/2562

 

8/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ครั้งที่ 1/2562

 

9/2562 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 1/62

 

10/2562 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน 1/62

 

11/2562 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 1-2562 ( อบรมผ่าน ศ.ป. ครั้งที่ 34)

 

12/2562 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน 1/62

 

13/2562 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจวิเคราะห์ข้อสอบและผลการสอบ

 

14/2562 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อทำลายเอกสารการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2561 และ 1/62.pdf

 

15/2562 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 2/2562 ( อบรมผ่าน ม.เชียงใหม่ ครั้งที่ 35).pdf

 

16/2562 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ 2/2562.pdf

 

17/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 2/2562.pdf

 

18/2562 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 2/2562.pdf

 

19/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ครั้งที่ 2/2562.pdf

 

20/2562 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 3/2562 ( อบรมผ่าน ศ.ป. ครั้งที่ 37).pdf

 

21/2562 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 4/2562 ( อบรมผ่าน ม.มหิดล).pdf

 

22/2562 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 5/2562 ( ศึกษาด้วยตนเอง มมส.).pdf

 

23/2562 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินฯ 2/62.pdf

 

24/2562 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน 2/62.pdf

 

 

update 180263