สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คณะอนุกรรมการฝ่ายสรรหาบทความทางวิชาการ

 

 

 

     

1

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วรกิจ     เชิดชูธรรม ประธานคณะอนุกรรมการ
2
ผศ.ดร.สัตวแพทย์หญิงทวีวัลย์   ตันสถิตย์ อนุกรรมการ
3
รศ.ดร.นายสัตวแพทย์กัมพล     แก้วเกษ อนุกรรมการ
4
รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สนธยา    เตียวศิริทรัพย์ อนุกรรมการ
5
ผศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.ศิริพร    เพียรสุขมณี อนุกรรมการ
6
นายสัตวแพทย์คณิน               รุจิเสรีกุล          อนุกรรมการ
7
ผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์    อนุกรรมการและเลขานุการ

              

 

                                                                                                                                           ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 02 เม.ย. 62