สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2562

 

 

 

 

 

 

 ประกาศปี2562

 

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2562 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2562

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 2/2562 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2562

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 3/2562 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ ปี 2563

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        ปรับปรุงวันที่ 10-10-62