สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสัตวแพทยสภา

    

โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 
โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๕๘-๒๕๖๑   โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๕๕-๒๕๕๘  
โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๕๕-๒๕๕๘   โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๔๘-๒๕๕๑  โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๔๕-๒๕๔๘ 

 

 โครงสร้างบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสัตวแพทยสภา  

  

 

  

 

 

โครงสร้างบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานสัตวแพทยสภา
  
     
 
 
 
 
นายสัตวแพทย์จีระ  สรนุวัตร
 
 
หัวหน้าสำนักงานสัตวแพทยสภา
 
 

 

 
ฝ่ายกฎหมาย
 

 

 

 

นางสาวอมรพันธุ์ รัตนศรีสมพร

 

 

ผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร  

 
 

 

 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

 

 

 

 นางสุวรรณา  หิรัญเจริญวงศ์

 

นายชยพัทธ์  ชะดี 

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1

 

 
 
 

นางสาวนนทกานต์  ฉันทศิลปะ

 

 

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1

 
 

 

   
ฝ่ายการเงินและบัญชี
 

 

 

 

 นางพิมพ์พิศา  นาคประดิษฐ์

 

นางสาวโศรยา  หอมเขียว

 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1

 

   
ฝ่ายสารสนเทศและเทคนิค
 

 

 

 

 นางสาวจินตนา  ภู่สกุล

 

นายอักกโชติ  จันทรเวทิน

 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1

 
 พนักงานขับรถ

 

 

                                                                                                                       

   ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 110663

 หมายเหตุ หากท่านใดต้องการเปลี่ยนรูป ส่งภาพแจ้งความประสงค์ที่ได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.