สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

    

โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ new  
โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๕๘-๒๕๖๑   โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๕๕-๒๕๕๘  
โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๕๕-๒๕๕๘   โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๔๘-๒๕๕๑  โครงสร้างบุคลากรสพ.สภ.๒๕๔๕-๒๕๔๘ 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

 

กรรมการโดยการเลือกตั้ง
     
 
 
 
 
ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม
 
 
นายกสัตวแพทยสภา
 
 

 

 
     

ศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา ไศละสูต

สัตวแพทย์หญิงกัลยา เก่งวิกย์กรรม

นายสัตวแพทย์สุเมธ ทรัพย์ชูกุล

อุปนายกคนที่ ๑

อุปนายกคนที่ ๒

เลขาธิการ
     

 รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นริศ  เต็งชัยศรี

นายสัตวแพทย์พรชัย สุวรรณาภิรมย์

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิษณุ ตุลยกุล

รองเลขาธิการ

เหรัญญิก

ประชาสัมพันธ
     

สัตวแพทย์หญิง ดร.ดรุณี  ทันตสุวรรณ

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน

รศ.ดร.นายสัตวแพทย์จิตรกมล  ธนศักดิ์

     

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วุฒิชัย  กลมเกลียว

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.สุณี  คุณากรสวัสดิ์

     
 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิพัฒน์  อรุณวิภาส

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม

นายสัตวแพทย์คณิน  รุจิเสรีกุล

     
 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.กัมพล  แก้วเกษ

นายสัตวแพทย์ ณรงค์  สุธัมนาถพงษ์

 
     

 

กรรมการโดยตำแหน่ง และผู้แทนหน่วยงาน
     

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต

ศ.นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.คงศักดิ์  เที่ยงธรรม
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร. ชูชาติ  กมลเลิศ

ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย  เครือสุคนธ์

รศ.นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหิดล

     

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.จตุพร  กระจายศรี

นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง

รศ.สัตวแพทย์หญิง.ดร.เตือนตา   ชาญศิลป์  

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 

 

 

รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วรพล  เองวานิช  

สัตวแพทย์หญิง เบ็ญจวรรณ  สิชฌนาสัย

นายสัตวแพทย์ พรพิทักษ์  พันธ์หล้า

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

     

สัตวแพทย์หญิง นัยนา  อภิชาติพันธุ์

พันเอก ธนาเดช  ตรีพัฒนา

นายสัตวแพทย์ยุทธนา  ชัยศักดานุกุล

ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

 ผู้แทนกรมปศุสัตว์

 

   
 
   

 

ผศ.สัตวแพทย์หญิง.ดร.มนชนก  วิจารสรณ์

 นายสัตวแพทย์สมชวน  รัตนมังคลานนท์

ผู้แทนกรมประมง

นายกสมาคมสัตวแพทย์

 นายกสัตวแพทยสมาคมแห่่งประเทศไทย

 

ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

 ในพระบรมราชูปถัมถ์

                                                                                                                       

   ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 270461

 หมายเหตุ หากท่านใดต้องการเปลี่ยนรูป ส่งภาพแจ้งความประสงค์ที่ได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.