สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2561

 

 

 

 

 

 

 ประกาศปี2561

 

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2561 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1/2561

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 2/2561 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ฯ ปี 2562

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 3/2561 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2561

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        ปรับปรุงวันที่ 24-01-62