สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำสั่งปี2561

 
ประกาศ ปี2563|  ปี2562 ปี2561 ปี2560  ปี2559 | ปี2558 | ปี2557 | ปี2556 | 

 

 

 

 

 

 คำสั่งปี2561

   

1/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจวิเคราะห์ข้อสอบและผลการสอบ

 

2/2561แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 1-2560 ( อบรมผ่าน มทม.)

 

3/2561 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 2-2560 ( ศึกษาด้วยตนเอง จุฬาฯ)

 

4/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ (เพิ่มเติม)

 

5/2561 แต่งตั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและกรรมการบริหารศูนย์ประเมิน

 

6/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ

 

7/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล

 

8/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบจัดเก็บและคลังข้อสอบ

 

9/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ 1-2561

 

10/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 1-2561

 

11/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 1-2561

 

12/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน 1-2561

 

13/2561 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 3-2561 ( อบรมผ่าน มมส.)

 

14/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 1-2561

 

15/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ครั้งที่ 1-2561

 

16/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

 

17/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อทำลายเอกสารการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2-60 และ 1-61

 

18/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ

 

19/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบจัดเก็บและคลังข้อสอบ

 

20/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 2-2561

 

21/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ 2-2561

 

22/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 2-2561

 

23/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ครั้งที่ 2-2561

 

24/2561 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 4-2561 (ศึกษาด้วยตนเอง มหิดล)

 

25/2561 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 5-2561 (อบรมผ่าน มทม.)

 

26/2561 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 6-2561 ( อบรมผ่าน จุฬาฯ ครั้งที่ 33)

 

27/2561 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 7-2561 ( อบรมผ่าน ศ.ป. ครั้งที่ 31)

 

 

28/2561 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 8-2561 ( ศึกษาด้วยตนเอง เชียงใหม่)

 

 

29/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 2-61

 

 

30/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน 2-61

 

 


 

ปรับปรุงวันที่ 30-01-62