สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำสั่งปี2561

 

 

 

 

 

 

 คำสั่งปี2561

   

คำสั่ง 1/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจวิเคราะห์ข้อสอบและผลการสอบ

 

คำสั่ง 2/2561แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 1/2560 ( อบรมผ่าน มทม.)

 

คำสั่ง 3/2561 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 2/2560 ( ศึกษาด้วยตนเอง จุฬาฯ)

 

คำสั่ง 4/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ (เพิ่มเติม)

 

คำสั่ง 5/2561 แต่งตั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและกรรมการบริหารศูนย์ประเมิน

 

คำสั่ง 6/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ

 

คำสั่ง 7/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล

 

คำสั่ง 8/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบจัดเก็บและคลังข้อสอบ

 

คำสั่ง 9/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ 1/2561

 

คำสั่ง 10/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 1/2561

 

คำสั่ง 11/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 1/2561

 

คำสั่ง 12/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน 1/2561

 

คำสั่ง 13/2561 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 3/2561 ( อบรมผ่าน มมส.)

 

คำสั่ง 14/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 1/2561

 

คำสั่ง 15/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ครั้งที่ 1/2561

 

คำสั่ง 16/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

 

คำสั่ง 17/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อทำลายเอกสารการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/60 และ 1/61

 

คำสั่ง 18/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ

 

คำสั่ง 19/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบจัดเก็บและคลังข้อสอบ

 

คำสั่ง 20/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 2/2561

 

คำสั่ง 21/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ 2/2561

 

คำสั่ง 22/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 2/2561

 

คำสั่ง 23/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ครั้งที่ 2/2561

 

คำสั่ง 24/2561 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 4/2561 (ศึกษาด้วยตนเอง มหิดล)

 

คำสั่ง 25/2561 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 5/2561 (อบรมผ่าน มทม.)

 

คำสั่ง 26/2561 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 6/2561 ( อบรมผ่าน จุฬาฯ ครั้งที่ 33)

 

คำสั่ง 27/2561 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 7/2561 ( อบรมผ่าน ศ.ป. ครั้งที่ 31)

 

 

คำสั่ง 28/2561 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 8/2561 ( ศึกษาด้วยตนเอง เชียงใหม่)

 

 

คำสั่ง 29/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 2/61

 

 

คำสั่ง 30/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน 2/61

 

 


 

ปรับปรุงวันที่ 30-01-62