สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำสั่งปี2561

 

คำสั่งปี2561 | คำสั่งปี2560 | คำสั่งปี2559 | คำสั่งปี2558 | คำสั่งปี2557 |  คำสั่งปี2556  |  คำสั่งปี2555  |  คำสั่งปี2554 | คำสั่งปี2553  |


ประกาศปี2561  ประกาศปี2560  ประกาศปี2559 | 
ประกาศปี2558 |ประกาศปี2557 |ประกาศปี2556|

  

 

 คำสั่งปี2561

  

1/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจวิเคราะห์ข้อสอบและผลการสอบ

 

2/2561แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 1-2560 ( อบรมผ่าน มทม.)

 

3/2561 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 2-2560 ( ศึกษาด้วยตนเอง จุฬาฯ)

 

4/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ (เพิ่มเติม)

 

5/2561 แต่งตั้งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและกรรมการบริหารศูนย์ประเมิน

 

6/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและประเมินข้อสอบ

 

7/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการสอบและประมวลผล

 

8/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบจัดเก็บและคลังข้อสอบ

 

9/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ 1-2561

 

10/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 1-2561

 

11/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 1-2561

 

12/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน 1-2561

 

13/2561 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 3-2561 ( อบรมผ่าน มมส.)

 

14/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 1-2561

 

15/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ครั้งที่ 1-2561

 

16/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

 

17/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อทำลายเอกสารการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2-60 และ 1-61

 

18/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ

 

19/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำระบบจัดเก็บและคลังข้อสอบ

 

20/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 2-2561

 

21/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ 2-2561

 

22/2561 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 2-2561

 

23/2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ครั้งที่ 2-2561

 

24/2561 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 4-2561 (ศึกษาด้วยตนเอง มหิดล)

 

25/2561 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 5-2561 (อบรมผ่าน มทม.)

 

 

 

 

 

 

 


 

ปรับปรุงวันที่ 1-10-61