สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

กำหนดการประชุมประจำปี ๒๕๖๑

 

กำหนดการประชุมประจำปี ๒๕๖๑

คณะกรรมการสัตวแพทยสภา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมเตียง ตันสงวน ตึกสำนักงานสัตวแพทยสภา ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เดือน
วัน เดือน ปี
ครั้งที่
มกราคม
๑๘-ม.ค.-๖๑
กุมภาพันธ์
๒๒-ก.พ.-๖๑
มีนาคม
๒๒-มี.ค.-๖๑
เมษายน
๑๙-เม.ย.-๖๑
พฤษภาคม
๑๗-พ.ค.-๖๑
มิถุนายน
๒๑-มิ.ย.-๖๑
กรกฎาคม
๑๙-ก.ค.-๖๑
สิงหาคม
๑๖-ส.ค.-๖๑
กันยายน
๒๐-ก.ย.-๖๑
ตุลาคม
๑๘-ต.ค.-๖๑
๑๐
พฤศจิกายน
๒๒-พ.ย.-๖๑
๑๑
ธันวาคม
๒๐-ธ.ค.-๖๑
๑๒

  

ข้อมูลลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑