สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

กำหนดการประชุมประจำปี ๒๕๖๓

 

กำหนดการประชุมประจำปี ๒๕๖๓

คณะกรรมการสัตวแพทยสภา ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมเตียง ตันสงวน ตึกสำนักงานสัตวแพทยสภา ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เดือน
วัน เดือน ปี
ครั้งที่
มกราคม
๑๖-ม.ค.-๖๓
กุมภาพันธ์
๒๐-ก.พ.-๖๓
มีนาคม
๑๙-มี.ค.-๖๓
เมษายน
๒๓-เม.ย.-๖๓
พฤษภาคม
๒๑-พ.ค.-๖๓
มิถุนายน
๑๘-มิ.ย.-๖๓
กรกฎาคม
๑๖-ก.ค.-๖๓
สิงหาคม
๒๐-ส.ค.-๖๓
กันยายน
๑๗-ก.ย.-๖๓
ตุลาคม
๒๒-ต.ค.-๖๓
๑๐
พฤศจิกายน
๑๙-พ.ย.-๖๓
๑๑
ธันวาคม
๒๔-ธ.ค.-๖๓
๑๒

  

ข้อมูลลงวันที่ ๐๒ ม.ค. ๒๕๖๓