สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างบุคลากรศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

 

 

 

 

โครงสร้างบุคลากรศูนย์การศึกษาฯ

 

     
 
 
         นายสัตวแพทย์นวพูน  จำปานิล
        ผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
     
 
  นางสาวหฤทัย  พิเศษ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1
 
นางสาวจินนี่  เที่ยนรัมย์
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1
     
     
     
     
     
     
     
     

 

                                                                                                               

                                                                                                                                                          ปรุงข้อมูลวันที่ 26 ก.ย. 60