สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

กิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ช่วงบ่าย)

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐ (ช่วงบ่าย)

ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา จังหวัดนนทบุรี