สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2560

 

 

 

 

 

 

 ประกาศปี2560

 

ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 1/2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีการกระทำทุจริตในการสอบประเมินฯ

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 2/2560 เรื่อง กำหนดการจัดสอบประเมินความรู้ ปี 2561

 ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 3/2560  เรื่อง ประชาสัมพันธ์สนามสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2-2560 ที่ 3-2560

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        ปรับปรุงวันที่ 18-01-61