สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำสั่งปี2560

 

 

 

 

 

 

 คำสั่งปี2560

 

คำสั่ง 1/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 2/2559 (เพิ่มเติม)

 

คำสั่ง 2/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ (ชุดใหม่)

 

 

คำสั่ง 3/2559 แต่งตั้งผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการและกรรมการบริหารศูนย์ประเมิน(ชุดใหม่)

 

คำสั่ง 4/2560 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ ครั้งที่ 1/2560 (1 ท่าน)

 

 

คำสั่ง 5/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 1/2560

 

คำสั่ง 6/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 1/2560

 

คำสั่ง 7/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ 1/2560

 

 

คำสั่ง 8/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ครั้งที่1/2560

 

 

คำสั่ง 9/2560 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 1/2560 ( อบรมผ่าน ม.เกษตร บางเขน)

 

คำสั่ง 10/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 1/60

 

 

คำสั่ง 11/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน 1/60

 

คำสั่ง 12/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อทำลายเอกสารการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/59 และ 1/60

 

คำสั่ง 13/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ 1/60 (เพิ่มเติม)

 

คำสั่ง 14/2560 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 2/2560 ( อบรมผ่าน ม.เชียงใหม่)

 

คำสั่ง 15/2560 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 3/2560 ( อบรมผ่าน ม.ขอนแก่น)

 

คำสั่ง 16/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ 2/2560

 

คำสั่ง 17/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 2/2560

 

คำสั่ง 18/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 2/2560

 

คำสั่ง 19/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ(เพิ่มเติม)

 

คำสั่ง 20/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ครั้งที่ 2/2560

 

คำสั่ง 21/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 2/60

 

คำสั่ง 22/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน 2/60

 

คำสั่ง 23/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

 

คำสั่ง 24/2560 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 4/2560 ( อบรมผ่าน ศ.ป.)

 

คำสั่ง 25/2560 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 5/2560 ( อบรมผ่าน มทร.ศรีวิชัย)

 

คำสั่ง 26/2560 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 6/2559 (ศึกษาด้วยตนเอง มหิดล)

 

คำสั่ง 27/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ ครั้งที่ 2/2560 (ชุดใหม่)

 


 

ปรับปรุงวันที่ 18-01-61