สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คำสั่งปี2560

 

 

 

 

 

 

 คำสั่งปี2560

 

1/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 2-2559 (เพิ่มเติม)

 

2/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ (ชุดใหม่)

 

 

3/2559 แต่งตั้งผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการและกรรมการบริหารศูนย์ประเมิน(ชุดใหม่)

 

4/2560 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ ครั้งที่ 1-2560 (1 ท่าน)

 

 

5/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 1-2560

 

6/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 1-2560

 

7/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ 1-2560

 

 

8/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ครั้งที่1-2560

 

 

9/2560 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 1-2560 ( อบรมผ่าน ม.เกษตร บางเขน)

 

10/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 1-60

 

 

11/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน 1-60

 

12/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อทำลายเอกสารการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2-59 และ 1-60

 

13/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ 1-60 (เพิ่มเติม)

 

14/2560 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 2-2560 ( อบรมผ่าน ม.เชียงใหม่)

 

15/2560 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 3-2560 ( อบรมผ่าน ม.ขอนแก่น)

 

16/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดผังห้องสอบและรายชื่อผู้เข้าสอบประเมินฯ 2-2560

 

17/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ 2-2560

 

18/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดพิมพ์ข้อสอบ 2-2560

 

19/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาข้อสอบ(เพิ่มเติม)

 

20/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการสอบ ครั้งที่ 2-2560

 

21/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบประเมินความรู้ฯ 2-60

 

22/2560 แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจจัดส่งข้อสอบเพื่อตรวจคะแนน 2-60

 

23/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาข้อสอบ

 

24/2560 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 4-2560 ( อบรมผ่าน ศ.ป.)

 

25/2560 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 5-2560 ( อบรมผ่าน มทร.ศรีวิชัย)

 

26/2560 แต่งตั้งผู้ร่วมออกข้อสอบ 6-2559 (ศึกษาด้วยตนเอง มหิดล)

 

27/2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจคัดเลือกข้อสอบ ครั้งที่ 2-2560 (ชุดใหม่)

 


 

ปรับปรุงวันที่ 18-01-61