สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

กำหนดการประชุมประจำปี ๒๕๖๐

 

กำหนดการประชุมประจำปี ๒๕๖๐

คณะกรรมการสัตวแพทยสภา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมเตียง ตันสงวน ตึกสำนักงานสัตวแพทยสภา ถนนนครอินทร์ ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เดือน
วัน เดือน ปี
ครั้งที่
มกราคม
๑๙-ม.ค.-๖๐
กุมภาพันธ์
๑๖-ก.พ.-๖๐
มีนาคม
๑๖-มี.ค.-๖๐
เมษายน
๒๐-เม.ย.-๖๐
พฤษภาคม
๑๘-พ.ค.-๖๐
มิถุนายน
๒๒-มิ.ย.-๖๐
กรกฎาคม
๒๐-ก.ค.-๖๐
สิงหาคม
๑๗-ส.ค.-๖๐
กันยายน
๒๑-ก.ย.-๖๐
ตุลาคม
๑๙-ต.ค.-๖๐
๑๐
พฤศจิกายน
๑๖-พ.ย.-๖๐
๑๑
ธันวาคม
๒๑-ธ.ค.-๖๐
๑๒

  

ข้อมูลลงวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐