สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คณะอนุกรรมการวิชาการของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

 

 

 

 

  
คณะอนุกรรมการวิชาการ ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
 
 
สัตวแพทย์หญิงกัลยา เก่งวิกย์กรรม
  ประธานคณะอนุกรรมการ 
 
   
 
นายสัตวแพทย์พรชัย  สุวรรณาภิรมย์  
อนุกรรมการ
รศ.ดร.นายสัตวแพทย์กัมพล  แก้วเกษ 
อนุกรรมการ
ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.วรกิจ  เชิดชูธรรม
อนุกรรมการ
 
   
     
นายสัตวแพทย์สิทธิพร อนันต์จินดา 
อนุกรรมการ
สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ จิระธันห์
อนุกรรมการ
สัตวแพทย์หญิงรพีพรรณ  เอื้อเวชนิชกุล 
อนุกรรมการ
 
   
     
รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.สุมลยา  กาญจนะพังคะ
อนุกรรมการ
รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.สุพล  เลื่องยศลือชากุล 
อนุกรรมการ
นายสัตวแพทย์วิบูลย์  เยี่ยงวิศวกูร
อนุกรรมการ
 
   
     
สัตวแพทย์หญิง ดร.สายใจ  ชื่นสุข
อนุกรรมการ
นายสัตวแพทย์จำเรือง  พานเพียรศิลป์ 
อนุกรรมการ
นายสัตวแพทย์นวพูน  จำปานิล
 ผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
อนุกรรมการและเลขานุการ
 
                      

                                                                     ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 2 เม.ย. 62