สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

  
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
 
 
สัตวแพทย์หญิงฐิติรัตน์ ไชยมี
ประธานคณะอนุกรรมการ 
   
รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิษณุ  ตุลยกุล
อนุกรรมการ
นายสัตวแพทย์พรชัย  สุวรรณาภิรมย์  
อนุกรรมการ
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร  ธิติศักดิ์
อนุกรรมการ
 
   
นายสัตวแพทย์จำเรือง  พานเพียรศิลป์
อนุกรรมการ
นายสัตวแพทย์คณิน รุจิเสรีกุล
อนุกรรมการ
นายสัตวแพทย์ธนพัฒน์  สุขวิสุทธิ์
อนุกรรมการ
 
   
 
สัตวแพทย์หญิงฤทัยทิพย์ อุปริพุทธิ
อนุกรรมการ
 
  นายสัตวแพทย์นวพูน  จำปานิล
  ผู้จัดการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
อนุกรรมการและเลขานุการ
 
   

               

                                                                                                                                                     

 

    ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 02 เม.ย. 62