สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา วาระ พ.ศ. 2561-2564

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา วาระ  พ.ศ. 2561-2564
คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์การรับรองสถานภาพสถาบันหลักและสถาบันสมทบ
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบลงทะเบียนหน่วยกิต 
คณะอนุกรรมการกำหนดรายละเอียดเกณฑ์การอบรมการศึกษาต่อเนื่องฯ
 
โครงสร้างบุคลากรศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

 

 

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา วาระ พ.ศ. 2561-2564

 

     
    ศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี  ฉัตรดรงค์
  สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร  ธิติศักดิ์ 
      นายสัตวแพทย์การุณ  ชัยวงศ์โรจน์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
     
 
 
       สัตวแพทย์หญิงกัลยา  เก่งวิกย์กรรม
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ 
     
 
 
         ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน
รองผู้อำนวยการ
     
 
นายสัตวแพทย์พรชัย  สุวรรณาภิรมย์       
 กรรมการ
 
รศ.ดร. นายสัตวแพทย์ กัมพล แก้วเกษ
 กรรมการ
     
 
รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.พิษณุ  ตุลยกุล
 กรรมการ
 
รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.นริศ  เต็งชัยศรี
   กรรมการ
     
 
นายสัตวแพทย์คณิน  รุจิเสรีกุล
    กรรมการ
 
     ผศ. นายสัตวแพทย ดร.วรกิจ เชิดชูธรรม   
    กรรมการ  
     
 
สัตวแพทย์หญิงฐิติรัตน์  ไชยมี
 กรรมการ
 

นายสัตวแพทย์ธนพัฒน์  สุขวิสุทธิ์
 กรรมการ

     
   
รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์  จึงสมานญาติ
 กรรมการ
 

 สัตวแพทย์หญิงรพีพรรณ เอื้อเวชนิชกุล
 กรรมการ

     
   
สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์   จิระธันห์    
 กรรมการ
 

นายสัตวแพทย์สิทธิพร   อนันต์จินดา
 กรรมการ

                 
     
       

 

                                                                                                              

 ข้อมูลปรับปรุงวันที่ 27 ส.ค. 61