สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา วาระ พ.ศ. 2558-2561

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา วาระ  พ.ศ. 2558-2561
คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์การรับรองสถานภาพสถาบันหลักและสถาบันสมทบ
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการฯ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบลงทะเบียนหน่วยกิต 
คณะอนุกรรมการกำหนดรายละเอียดเกณฑ์การอบรมการศึกษาต่อเนื่องฯ
 
โครงสร้างบุคลากรศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

 

 

 

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษา วาระ พ.ศ. 2558-2561

 

     
 
 
         ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม
        ที่ปรึกษา
     
 
 
         ศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.เกวลี  ฉัตรดรงค์
        ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ 
     
 
 
         ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.นฤพนธ์  คำพา
        รองผู้อำนวยการ คนที่ ๑ 
     
 
ศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
 กรรมการ
 
รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระ  รักความสุข
 กรรมการ
     
 
  สัตวแพทย์หญิงวิมลพร  ธิติศักดิ์ 
 กรรมการ
 
นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต 
   กรรมการ
     
 
สัตวแพทย์หญิงนัยนา  อภิชาตพันธุ์   
    กรรมการ
 
      นายสัตวแพทย์การุณ  ชัยวงศ์โรจน์        
    กรรมการ  
     
 
รศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์  จึงสมานญาติ
 กรรมการ
 

รศ. สัตวแพทย์หญิง ดร.อมรรัตน์  ศาตรวาหา
 กรรมการ

     
   
ผศ. นายสัตวแพทย์ชาตรี  คติวรเวช    
 กรรมการ
 

 สัตวแพทย์หญิงกัลยา  เก่งวิกย์กรรม
 กรรมการ

     
   
นายสัตวแพทย์พรชัย  สุวรรณาภิรมย์       
 กรรมการ
 

นายสัตวแพทย์สิทธิพร   อนันต์จินดา
 กรรมการ

                 
     
     
  สัตวแพทย์หญิงฐิติรัตน์  ไชยมี
 กรรมการ
 
     
     
 

 

 
     

 

คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                                                                                                               

                                                                                                                                                          ปรุงข้อมูลวันที่ 2 2 ต.ค. 60